Agtergrond

’n Kort historiese oorsig

Die gemeente Swartkop is ‘n dogter-gemeente van die destydse NH gemeente Voortrekkerhoogte wat op 6 November 1954 gestig is. Die area van Voortrekkerhoogte het oor die jare in ‘n groot en belangrike militêre basis van die Suid-Afrikaanse Weermag(SAW) ontwikkel. Die kerkgebou was die eiendom van die staat en die predikant, koster en orrelis is vir hulle dienste ook deur die staat vergoed.

Redes vir die stigting van Swartkop Gemeente

In die laat sestigerjare het die woongebiede van Valhalla, Eldoraigne en Wierdapark vinnige groei ondervind. Die toename in die aantal kinders in die gemeente het ook so toegeneem dat afsonderlike kategeseklasse op verskillende plekke gehou moes word. Die burgerlikedeel van die Voortrekkerhoogte gemeente het mettertyd die behoefte ontwikkel om ’n eie gemeente daar te stel. Die drie militere kapelane van Voortrekkerhoogte het hulle hande volgehad met die gemeente wat so vinnig gegroei het dat die stigting van ’n nuwe gemeente onvermydelik geword het.

GemeenteSwartkop – die beginjare

Die afstigting het op 5 November 1972 plaasgevind met ongeveer 517 lidmate. Die naam Swartkop is gekies wat die naam was van die plaas waarop die omliggende woongebiede ontwikkel is. Die eerste kerkraadsvergadering van die gemeente Swartkop is op Sondag 5 November 1972 na afloop van die aanderediens in die kerksaal van Voortrekkerhoogte gehou. Die volgende ampsdraers is verkies: ouderling J H Smit – skriba, ouderling N G de Koch – kassier, ouderling P C Theron – skriba vir registrasie, ouderling A C F Coetzee – superintendent vir kategese en ouderling F Labuschagne vir jeugwerk.

‘n Week later is ouderling S A Kok as koster en mev H J (Drienie) Smal as orrelis aangewys. Die oggend eredienste is sedert die begin van Januarie 1973 voorlopig by die Valhalla Laerskool gehou en behartig deur di M W Pretorius en H R Visser as pastoralehulp predikante.

Op 30 November 1973 word die jong proponent W H (Wessel) Swart beroep. Hy is op Sondag, 13 Januarie 1974 as die eerste voltydse predikant van die gemeente georden en bevestig in die kerkgebou van die gemeente Voortekkerhoogte.

Sedert die stigting van die gemeente in 1972 is skouer aan die wiel gesit om ’n eie kerkgebou op te rig. ‘n Groot stuk grond is vir hierdie doel deur mev Drienie Smal in Eldoraigne aan die gemeente geskenk. Teen die einde van 1978 is ’n goeie gebruikte orrel bekom en groot was die vreugde toe die kerkgebou op 12 Augustus 1979 ingewy is. Prof G M M Pelser het die inwydingsdiens waargeneem en ds Wessel Swart die aanderediens. Mev Drienie Smal het die gedenkplaat onthul uit erkenning vir haar skenking van die grond.

Nog predikante word beroep

Ds Swart aanvaar ’n beroep na die gemeente Bethal en in Augustus 1979 word ds P M (Piet) Venter as nuwe predikant verwelkom. Twee maande later word ds Venter as lektor aan die Universiteit van die Noorde aangestel, maar bly aan as predikant van die gemeente tot die einde van Desember 1979. Op 27 November 1979 word dr G C (Gerrit) Velthuysen beroep as die derde predikant van die gemeente.

Die Kapelaan-generaal van die SAW bied ook die diensteaan van ds J J P (Kobus) Muller as pastorale hulp vir die gemeente en hy word op 7 Februarie 1982 bevestig. Die kerkraad besluit ook om beperkte studiebeurse aan twee teologiese studente en lidmate van die gemeente, diakens G J (Gerhard) Lindeque en D (David) Barnard toe te ken.

Die snelle toename in lidmaatgetalle, hoofsaaklik weens die ontwikkeling van nuwe woongebiede soos Heuweloord, The Reeds en Rooihuiskraal, besluit die kerkraad om vir prof A G (Andries) van Aarde as tydelike pastoralehulp vanaf Maart 1985 tot Januarie 1987 te beroep.

In 1986 word ‘n jaar se verlof aan ds Muller toegestaan en proponent Lindeque behartig vanaf Mei 1986 sekere pastorale pligte wat ook jeugwerk insluit.

Gemeente Swartkop beleef voorspoed

Gedurende Januarie 1986 word diensgroepe vir siekes en bejaardes gestig. Later volg nog meer diensgroepe vir enkelouers, huwelik-en gesinsorg, evangelisasie en vir nuwe intrekkers.

Die kerksaal, ‘n belangrike en welkome toevoeging tot die kerkkompleks, word op 9 November 1986 in gebruik geneem met die hoeksteen wat deur dr Velthuysen onthul is. Voortgesette harde werk en ondersteuning van gemeentelede word op Sondag, 27 Junie 1993 beloon met die ingebruikneming van addisionele kategeselokale waarvan die gedenkplaat deur mev Marisa Barnard onthul is.

Dr Velthuysen word aan die begin van 1987 as professor en hoogleraar in die NH Kerk se teologiese fakulteit aan die Universiteit van Pretoria aangestel. Hy word opgevolg deur ds A P J (Dries) Beukes en lewer sy intreepreek op die laaste Sondag van Maart 1987.

Ons teologiese student word predikante van Swartkop

Ds Lindeque is ook as predikant van die gemeente op 10 Januarie 1988 bevestig. Hy word egter die eerste voltydse predikant van die nuwe gemeente Rooihuiskraal wat op 21 Augustus 1988 met ongeveer 380 lidmate van Swartkop afgestig het. Proponent David Barnard word beroep as deeltydse predikant en is op 11 Februarie 1989 georden en bevestig. In Januarie 1991 word hy voltydse predikant van die gemeente.

Predikante vir deeltydse werk

Ds Kobus Muller wat in 1988 sy eervolle ontslag as predikant van Swartkop ontvang het, is in Mei 1992 weer as predikant georden en werk vir ’n tyd deeltyds in die gemeente. In Januarie 1997 sluit di P P (Paul) Jooste en J H (Buks) van Heerden hulle by hom aan. Hierdie twee predikante was verbonde aan die gemeente Voortrekkerhoogte wat ontbind en deel van Swartkop geword het.

Groei noodsaak optrede

Die toename in lidmaatgetalle vanaf 1 231 in 1980 tot 1 761 in 1996 lei tot groot administratiewe druk op ampsdraers en veroorsaak ook parkeer en verkeersvloei probleme. Gevolglik het die kerkraad besluit om mev Mariette van Niekerk vanaf Januarie 1988 as deeltydse administratiewe beampte aan te stel. Drie aangrensende erwe is ook later gekoop om as parkeerterrein te dien terwyl ‘n afdak in 1997 oor die binneplein aangebring is.

Mev Drienie Smal se musiek word stil

Nadat sy die gemeente sedert die stigting in 1972 met orrel musiek begelei het, kondig mev Smal in Januarie 1993 haar uittrede aan. Sy word in November 1993 opgevolg deur mev Iza Krog en in Mei 1995 skuif die jeugdige mej Ilse Botha agter die orrel in.

Gemeente Swartkop betree die 21ste eeu